Yayın: 29 Aralık, 2011 11:30
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 39/2011

   

MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU

MÜNHAL TERFİ KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

   

   

Münhal Kadro Adı

Münhal Kadro Adedi

III. Derece Maliye Baş Müfettişi

2 (Kademeli)

I. Derece Maliye Kıdemli Müfettişi

2 (Kademeli)  

II. Derece Maliye Müfettişi

                          5              

   

EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1.     Başvurular

Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları(Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 13 Ocak, 2012 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.     Sınav Tarihi

III.Derece Maliye Baş Müfettişi mevkiiye ilgili yazılı yarışma sınavı 25 Ocak, 2012 Çarşamba günü yapılacaktır. Adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan 3 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.

 I. Derece Maliye Kıdemli Müfettişi ile II.Derece Maliye Müfettişi mevkileriyle ilgili sözlü sınav (mülakat) tarihi ise, başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.     Sınav Ücreti

Sınav ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir.

4.     I. Derece Maliye Kıdemli Müfettişi ve II. Derece Maliye Müfettişi Kadroları için Sınav Yöntemi

5 Mayıs, 2011 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) aşağıdaki kriterler çerçevesinde100 puan üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak, 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

1)     Hizmet Süresi (20 Puan) 

2)     Yabancı Dil (10 Puan)

3)     Performans Değerlendirme (15 Puan)

4)     Görevi ile ilgili kazanılan nitelikler; (20 Puan)

a)        Fazladan yapılan öğrenim;

b)         Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer konferans;

               c)    Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan vekaleten ve süresi üç aydan az olmayan görevlendirmeler;

5)   Halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları  ile ilgili kendini ifade  

etme (25 Puan)

6)     Genel Değerlendirme (10 Puan)

5)   I. Derece Maliye Kıdemli Müfettişi ve II. Derece Maliye Müfettişi Kadrolarının Doldurulma Yöntemi                                                                                                                                                

I. Derece Maliye Kıdemli Müfettişi ve II.Derece Maliye Müfettişi kadroları, 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasa’nın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası çerçevesinde doldurulacaktır.

 6)  I. Derece Maliye Kıdemli Müfettişi ve II. Derece Maliye Müfettişi Kadroları için Aranan Nitelikler

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası kuralları çerçevesinde; konu kadrolara müracaat edecek adaylardan, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nda münhal kadroların bir alt derecesinde 3 fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl olmak üzere toplamda en az 7 yıl çalışmış olmak koşulu aranacaktır.

7)   III. Derece Maliye Baş Müfettişi Kadrosu için Sınav Yöntemi Süre ve Konuları

      III. Derece Maliye Baş Müfettişi için sınav yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve adaylara cevaplamaları için 50 soru sorulacaktır. Sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar münhal ilan edilen kadronun bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

           Sınav Konuları                                                                       

       1) Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası        

       2)  Anayasa                                                                                                        

       3)  Değiştirilmiş Şekliyle 53/1982 sayılı Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

       4)  Kamu Maliyesi, Genel İktisat, Genel Hukuk Bilgi ve Kavramları, Temel İstatistik Konuları, İşletmecilik, Genel Muhasebe

       5)  Türkçe - Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi

       6)  Genel Kültür – Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Güncel Konular      

8)   Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda Finansal olmayan hesap makinesi kullanılabilir. Ancak hesap makinesi olarak, cep telefonu veya benzeri cihazlar kesinlikle kullanılamaz. Cep telefonları sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

9)   III. Derece Maliye Baş Müfettişi Kadrosu için Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

      Ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 50 ve üzeri puan olacaktır. Münhal sayısının bir buçuk katı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına (mülakat) çağrılacaktır.

Sonuçlar, aynı gün, sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

   10)  Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz  ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

11) Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

III. Derece Maliye Baş Müfettişi kadrosu için yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

 Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                               Başkan