Yayın: 18.10.2011 – 10:15

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ

MÜNHALLER İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

1.         Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Öğretim Kadrolarına Bağlı Münhaller

- Köy Kadın Kursu Öğretmeni (3 Kişi)

 - Teknik Öğretim Görevlisi (Matbaa) (1 Kişi)

2.  Sınav Tarihi ve Sınav Saatleri:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan kadrolar için 12 Kasım, 2011 Cumartesi günü saat 09:00'da yazılı seçme sınavı yapılacaktır.

3.      Sınav Ücreti:

Sınav ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

4.         Başvuru:

(1)        Aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu'na yapılacak başvurular, 18 Ekim-1 Kasım, 2011 tarihleri (her iki tarih dahil) arasında kabul edilecektir.

(2)      Adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

5.        GENEL KOŞULLAR:

(1)   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

(2)   Onsekiz yaşını bitirmiş olmak;

(3)   Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

(4)   Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak ve affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak;

(5)   Atanacağı görevi, sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakalığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmiş olmak;

(6)   Yurt ödevi yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

(7)   Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden azledilmemiş olmak (görevden uzaklaştırılmamış olmak).

6.         ARANAN NİTELİKLER:

Köy Kadın Öğretmenliği'nde Aranan Nitelikler:

(1)  Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunu olmak; veya

(2) Kız Sanat Enstitüsü veya Kız Meslek Lisesi Mezunu olmak; veya

(3) Kendisini öğretim yaptıracağı dalda ehil kılan bir kurstan veya deneyimden geçmiş olmak.

Teknik Öğretim Görevlisi (Matbaa) için Aranan Nitelikler: 

(1)    Mesleki ve Teknik Okullara teknik öğretim görevlisi olarak atanabilmek için Endüstri Meslek Lisesi'nin ilgili bölümünü bitirmiş olmak; veya aranan branşta kendini yeterli kılan kurs ve deneyim sahibi olmak. 

7.       Sınav Yöntemi, Konular ve Süre:

Sınav yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve her iki branşta da sınav süresi 120 dakika olacaktır. Adaylar, aşağıda belirtilen sınav konularından sorumlu tutulacaktır.

(1)  KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENİ İÇİN SINAV KONULARI:

- El Sanatları

- Nakış

- Dikiş

- Temel Sanat Eğitimi

- Beslenme ve Hijyen

- Türkçe – Okuduğunu anlama

- Değiştirilmiş şekliyle 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası.

             

(2)  TEKNİK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (MATBAA) İÇİN SINAV KONULARI:

1. BASKI ÖNCESİ

    - Matbaacılığın Temelleri

    - Bilgisayardan Kalıba Çıkış ve Bilgisayarda Montaj

    - Bilgisayardan Filme Çıkış ve Montaj

    - Baskı Kalıpları

    - Renk Bilgisi

    - Matbaada Maliyet Hesabı

2. BASKI

    - Matbaa Malzeme Bilgisi

    - Ofset Baskı

    - Ofsette Özel Baskılar

    - Tipoda Farklı Baskı Teknikleri

3. BASKI SONRASI

    - Baskı Sonrası Teknikleri

    - Ciltleme

    - Ambalaj

    - Kartonaj

8.       Sınavda Uyulması Gereken Kurallar:

Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

9.     Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi  ve Sonuçların Açıklanması:

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınavların tamamlanmasından sonraki ilk saatlerden itibaren, değerlendirilmesi tamamlanan her branş, “Web Monitörü” sistemiyle, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından yayınlanmaya başlanacak ve  her iki branşın sonuçlarının açıklanması tamamlanana kadar çalışmalar kesintisiz olarak devam edecektir.

10.        Sınav Sonucuna İtiraz:

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 5 gün içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazların, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

11.   Sınav Yerleri:

Adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan iki gün önce, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından, KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacak ve adaylar kimlik numaralarına göre sınav yerlerini önceden öğrenebileceklerdir.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

12.   Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

(1)      Başvuru Formu

(2)      Sınav Ücreti Makbuzu

(3)      KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(4)      Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Fotokopi)

(5)        Kurs Belgesi ve/veya deneyimli olduğuna dair belge (münhal kadroların ilgili bölümünden mezun olmayanlar için) (Fotokopi)

(6)      Bir adet resim

(7)      Terhis Belgesi (Fotokopi) – Erkek adaylar için

13.       Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılarımız İnternet Sayfamız Kanalıyla Yapılacak:

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfası önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece Web sayfamızdan yapılacaktır.