Güncelleme: 26.10.2011 – 11:15
Yayın: 24.10.2011 – 15:40

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ÖĞRETMEN MÜNHALLERİ İLANI

VE ÖĞRETMEN SINAVLARI DUYURUSU

1.       Öğretmen Münhalleri

    İlköğretim Dairesi:
    İlkokul Öğretmeni (3 Kişi)
    Muhtemel Münhal Yerleri: Alaniçi İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Vadili İlkokulu
2.  Sınav Tarihi ve Sınav Saatleri:

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için        12 Kasım, 2011 Cumartesi günü iki oturumda sınav yapılacaktır.

Birinci Oturum saat 9:00 – 10:30 arasında 90 dakikalık ve İkinci Oturum ise saat 12:30 - 13:50 saatleri arasında 80 dakikalık süreler itibarıyle yapılacaktır.

3.      Sınav Ücreti:

Öğretmenlik sınav ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

4.      Öğretmenlik Sınavlarına Başvuru:

(1)      Öğretmen münhalleri için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 25 Ekim – 10 Kasım, 2011 tarihleri (Her iki tarih dahil) arasında kabul edilecektir.

(2)      Adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

5.      Öğretmenlik İçin Aranan GENEL KOŞULLAR:

(1)   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

(2)   Onsekiz yaşını bitirmiş olmak;

(3)   Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

(4)   Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak ve affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak;

(5)   Atanacağı görevi, sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmiş olmak;

(6)   Yurt ödevi yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

(7)   Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden azledilmemiş olmak (görevden uzaklaştırılmamış olmak).

                           

6.      İLKÖĞRETİM DAİRESİ İLKOKUL ÖĞRETMENİ MÜNHALLERİNDE ARANAN NİTELİKLER

    (a)   Öğretmen Koleji mezunu olmak; veya

(b)   İlkokullar için öğretmen yetiştiren ve Türk Öğretmen Koleji’ne denkliği Bakanlar Kurulu’nca onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak; veya

(c)   Lise, lise üstü iki yıllık yüksek okul veya üniversite mezunu olup da İlköğretim kadrolarında en az dört ders yılı geçici öğretmenlik yapmak ve Atatürk Öğretmen Koleji’nde 3 ay süreli hızlandırılmış eğitimde başarılı olmak.

7.       Sınav Yöntemi, Konular ve Süre:

Öğretmen Sınavlarının her iki oturumu da, yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve sınav konuları Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde ilk kez öğretmenlik görevine atanmada yapılacak Yazılı Seçme Sınavını Oluşturan Testlerin Kapsamları Tablosu’nda öngörülen yüzdeliklerdeki sorulardan oluşacaktır.

Bu tabloya göre, Birinci Oturum konuları eşit ağırlıklı sayısal-sözel analiz, İngilizce, bilgisayar kullanımı, genel kültür, mevzuat (Anayasa ve Öğretmenler Yasası), eğitim bilimleri ve İkinci Oturum ise Alan Bilgisi konularında olacaktır.

Birinci Oturum sınav süresi 90 dakika ve İkinci Oturum sınav süresi ise 80 dakika olacaktır.

8.       Sınavda Uyulması Gereken Kurallar:

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

9.     Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi, Başarı Puanı ve Sonuçların açıklanması:

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Yerleşme listesine girilebilmesi için 600 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.

“Artı Puan” ve “Katkı Puanı” uygulamaları, 2005 Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca hesaplanacaktır.

Artı puanı ve/veya katkı puanı olan adaylar, sıralama ve/veya yerleşme listesinde artı puanları ve/veya katkı puanlarıyla yer alacaklardır.

 

Sonuçlar Kamu Hizmeti Komisyonu'nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından yayınlanacaktır.

10.        Sınav Sonucuna İtiraz:

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 5 gün içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazların, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

11.     Sınav Yerleri:

Adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından, KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacak ve adaylar kimlik numaralarına göre sınav yerlerini önceden öğrenebileceklerdir.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

12.      Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

(1)      Başvuru Formu

(2)      Sınav Ücreti Makbuzu

(3)      KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(4)      Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Fotokopi)

(5)      Pedagoji Belgesi (Fotokopi)

(6)      Bir adet resim

(7)      Terhis Belgesi (Fotokopi) – Erkek adaylar için

13.       Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılarımız İnternet Sayfamız Kanalıyla Yapılacak:

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfası önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece Web sayfamızdan yapılacaktır.