Yayın: 27 Ekim, 2011 16:10
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 16/2011

       

HUKUK DAİRESİ

MÜNHAL TERFİ KADROLARI İLANI VE SINAV DUYURUSU

       

Münhal Kadro Adı

Münhal Kadro Adedi

Muhtemel Münhal Yerleri

III. Derece Savcılık (Mem.) Amiri

3

Lefkoşa-Girne-Güzelyurt

I. Derece Savcılık Memuru

1

Lefkoşa

III. Derece Stenograf

1

Lefkoşa

       

HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1.     Başvurular

Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 18 Kasım, 2011 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.     Sınav Tarihi

Sınav Tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.     Sınav Ücreti

Sınav ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir.

4.     I. Derece Savcılık Memuru ve III. Derece Stenograf Kadroları için Sınav Yöntemi

I. Derece Savcılık Memuru ve III. Derece Stenograf kadroları için 5 Mayıs, 2011 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) aşağıdaki kriterler çerçevesinde100 puan üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak, 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

1)     Hizmet Süresi (20 Puan) 

2)     Yabancı Dil (10 Puan)

3)     Performans Değerlendirme (15 Puan)

4)     Görevi ile igili kazanılan nitelikler; (20 Puan)

a)     Fazladan yapılan öğrenim;

b)    Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer konferans;

               c)    Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan vekaleten ve süresi üç aydan az olmayan

                       görevlendirmeler;

5)     Halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları  ile ilgili kendini ifade etme (25 Puan)

6)     Genel Değerlendirme (10 Puan)

5)   I. Derece Savcılık Memuru ve III. Derece Stenograf Kadrolarının Doldurulma Yöntemi

I. Derece Savcılık Memuru ve III. Derece Stenograf Kadroları, 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasa’nın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası çerçevesinde doldurulacaktır.

 6)  I. Derece Savcılık Memuru ve III. Derece Stenograf Kadroları için Aranan Nitelikler

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası kuralları çerçevesinde; konu kadrolara müracaat edecek adaylardan, Hukuk Dairesi’nde münhal kadroların  bir alt derecesinde 3 fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl olmak üzere toplamda en az 7 yıl çalışmış olmak koşulu aranacaktır.

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası uyarınca; Kamu Görevlileri Yasası’nın 73’üncü maddesinin (2)’inci fıkrası tahtında I. Derece Savcılık Memuru kadrosuna ilk derece yükselmesini aldıktan sonra  2’nci derece yükselmesi için müracaatcı olacak adaylardan aşağıdaki koşullar aranacaktır.

     (1)   Belirli bir süre çalışma koşulu;

            (A)  Halen çalışdığı kadro ve bulunduğu derecede fiili bir yıl çalışmış olmak.

      (B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan bir fiili hizmet yılı dışında kamu görevinde (sürekli personel ve/veya işçi ve/veya geçici ve/veya sözleşmeli personel olarak) yapılan hizmetler ilk derece yükselmesinde hizmetinin hesaplanmasında dikkate alınan süre düşüldükten sonra kalan süre de dikkate alınarak altı yıl çalışmış olmak.

      (C) Atanacağı bir üst derecenin parasal karşılığını çekmiş olmak.

      (Ç) Esas Yasa’nın 75’inci maddesinin (2)’nci veya (3)’ncü fıkraları gereğince bir üst sınıfa geçmiş olanlar için bu fıkranın (A) bendinde aranan bir yıl çalışmış olma koşulu, üç yıl çalışmış olma koşulu olarak aranır.

7)   III. Derece Savcılık (Memuru) Amiri Kadrosu için Sınav Yöntemi Süre ve Konuları

      III. Derece Savcılık (Memuru) Amiri için sınav yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve adaylara cevaplamaları için 50 soru sorulacaktır. Sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar münhal ilan edilen kadronun bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

Sınav Konuları

Yaklaşık Ağırlıkları

1)Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı kamu Görevlileri Yasası

% 16

2) Anayasa

% 18

3) Değiştirilmiş Şekliyle 72/1991 Sayılı Hukuk Dairesi Yasası

% 18

4) Değiştirilmiş Şekliyle 9/1976 Sayılı Mahkemeler Yasası

% 12

5) Türkçe - Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi     

% 10

6) İngilizce - Intermediate Level

% 16

7) Genel Kültür – Güncel Konular ile Kıbrıs Tarihi ve Coğrafyası

% 10

        

8)   Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

9)   III. Derece Savcılık (Memuru) Amiri Kadrosu için Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

      Ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 50 ve üzeri puan olacaktır.

Sonuçlar, aynı gün, sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

  10)  Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz  ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

11) Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

III. Derece Savcılık (Memuru) Amiri kadrosu için yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

  Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                 Başkanı