Yayın: 21 Kasım, 2011 15:10
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 23/2011

                                                                                                                                   

MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU

MÜNHAL TERFİ KADROSU İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

                                               

Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi
II. D. Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkan Yrd.  2

 

EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1.       Başvurular

Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları(Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 7 Aralık, 2011 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.   Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

      Sınav 12 Aralık, 2011 Pazartesi günü yapılacaktır.Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra  Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.  

      Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.   Sınav Ücreti

Sınav ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir.

4.    Sınav Yöntemi, Süre ve Konuları

      Sınav yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve adaylara cevaplamaları için 50 soru sorulacaktır. Sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar münhal ilan edilen kadronun bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

           Sınav Konuları                                                                                  

1)     Değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası

2)     Anayasa

3)     Değiştirilmiş Şekliyle 53/1982 sayılı Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

4)     Maliye, İktisat, Hukuk, İstatistik, İşletmecilik, Muhasebe ve Ticaret

5)     Türkçe – Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi

6)     Genel Kültür – Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Güncel Konular.

5.   Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda Finansal olmayan Hesap Makinesi kullanılabilir. Ancak Hesap Makinesi olarak, Cep Telefonu veya benzeri cihazlar kesinlikle kullanılamaz.Cep telefonları sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

6.   Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 50 ve üzeri puan olacaktır. Münhal sayısının bir buçuk katı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına (Mülakat) çağrılacaktır.

Sonuçlar, aynı gün, sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

   7.    Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz  ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

 8.  Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

 Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                               Başkan