Yayın: 29 Aralık, 2011 11:30
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 41/2011

     

 MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU

MÜNHAL İLK ATAMA KADROSU İLANI VE SINAVI DUYURUSU

    

Münhal Kadro Adı

Münhal Kadro Adedi

III. Derece Maliye Müfettiş Yardımcısı

6

  

EKTEKİ HİZMET ŞEMASINDA BELİRTİLEN

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

 

1.    Başvurular

(1) Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular,  30 Aralık, 2011 – 20 Ocak, 2012 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edilecektir.

(2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

2.   Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

      Sınav 4 Şubat, 2012 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan 3 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden KKTC Kimlik Kartı numarası ve aday numarasi ile duyurulacaktır.

      Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.                            

3.   Sınav Ücreti

Sınav ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir

4.   Aranan Nitelikler

Konu münhal kadroya başvuracak adaylardan Orta Düzey Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.

5.   Sınav Yöntemi, Konular ve Süre

Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacaktır. Toplam 100 sorudan oluşacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkiin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

Sınav Konuları:                                                                              Yaklaşık Ağırlıkları

       - Değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası                    % 10

- Anayasa                                                                                            % 10

- Kamu Maliyesi                                                                                    % 10

- Genel İktisat                                                                                       % 10

- Genel Hukuk Bilgi ve Kavramları                                                            %  5

- Temel İstatistik Konuları                                                                       % 10

- İşletme                                                                                                % 10  

- Genel Muhasebe                                                                                  % 10

- Genel Kültür- (Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Güncel Konular)              % 15

- Bilgisayar – (excel, word, power point, email, internet)                             % 10

6.   Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır. Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

7.   Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 60 ve üzeri puan olacaktır. Münhal sayısı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına çağrılacaktır.

Sonuçlar, aynı gün sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun  web sitesinden yayınlanacaktır.

8.   Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz  ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

9.   Münhal Kadronun Baremi

1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 4.(1)(5) maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’nca düzenlenecektir.

10. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler

(1)  Başvuru Formu

      (2)  Sınav Ücreti Makbuzu

(3)  KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(4)  Yeterlik Belgesi (Fotokopi)

(5)  Diploma (Fotokopi)

(6)  Bir adet resim

(7)  Terhis Belgesi (Fotokopi) - (Erkek adaylar için)

 11. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

  Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavının (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

     Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

Başkanı