Yayın: 14 Aralık, 2011 15:30
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 33/2011

                                                                                                                                                        YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ

MÜNHAL İLK ATAMA KADROSU İLANI VE SINAV DUYURUSU

                                                                                                                                 

Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi Muhtemel Münhal Yeri
II. Derece Göğüs Hastalıkları Uzmanı 1 Lefkoşa

 

EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN

1.    Başvurular

      (1) Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 15 – 30 Aralık, 2011 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında kabul edilecektir.

      (2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacaklarıbaşvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

2.   Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

      Münhal mevki için sınav tarihi ve adayların sınava gireceği yerler,  başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan 3 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.                                                                          

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.   Sınav Ücreti

Sınav ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir.

4.   Aranan Nitelikler

Anılan mevkie başvuracak adaylardan ÜST DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır. Ancak anılan sınavı geçmeyen ve konu münhale başvurmak isteyen adaylar, münhal mevki başvurusu ile birlikte Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 5(1)(A)(e) maddesi uyarınca Komisyonumuzca düzenlenecek Üst Düzey Yeterlik Sınavı’na da başvurabilirler. Üst Düzey Yeterlik Sınavı sonrasında sınavda başarılı olacak adayların münhal mevki başvuruları kabul edilecektir.

Üst Düzey Yeterlik Sınavı tarihi, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.

5.   Sınav Yöntemi, Konular ve Süre

Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacaktır. Sınav 100 sorudan oluşacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkiin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde Tabiplik Hizmetleri Sınıfı için öngörülmüş olan ve aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

Sınav Konuları :

-          Uzmanlık dalı konuları

-          İngilizce - Intermediate Level.

6.   Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır. Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

7.   Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır. Sonuçlar Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından yayımlanacaktır.

8.   Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 gün içerisinde yazılı olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilecektir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirecektir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

9.   Münhal Kadronun Baremi

a) 1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası uyarınca;  

Barem: 13 veya;

b) 1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası uyarınca; 1 Ocak, 2011 tarihinde Devlette veya bu yasa kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday kamu görevlisi, geçici işçi, geçici personel, sözleşmeli personel veya başka herhangi bir statüde kesintisiz olarak çalışmış ise Yataklı Tedavı Kurumları Dairesi’ne bağlı sözkonusu münhal kadroya atanacak adayın Baremi 17B-17A olarak düzenlenecektir.

10. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler

(1)Başvuru Formu

      (2)  Sınav Ücreti Makbuzu

(3)  KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(4)  Üst Düzey Yeterlik Belgesi (Fotokopi)

(5)  Tıp Doktoru Diploması (Fotokopi)

(6)  Uzmanlık Belgesi (Fotokopi)

(7)  Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne Üye Kayıt Belgesi (Fotokopi)

(8)  Yabancı Dil Belgesi (Fotokopi)

(9)  Bir adet resim

(10)Terhis Belgesi (Fotokopi)-(Erkek adaylar için)   

Adaylar müracaatlarını yaparken değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası altında oluşturulan 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 9.maddesinin (B) bendi uyarınca sözlü yarışma sınavında değerlendirilecek kriterler için istenen belgeleri de beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

11. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavının (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

 Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                               Başkan